Privacy verklaring Jules van der Linden Architecten.

Jules van der Linden Architecten verwerkt persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening.
Deze Privacyverklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke.
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Jules van der Linden, eigenaar van Jules van der Linden Architecten.
Contactgegevens:
Mail: info@julesvanderlindenarchitecten.nl
Tel: 06 – 22908094

Het gebruik van persoonsgegevens.
Jules van der Linden Architecten verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon, app, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Jules van der Linden Architecten persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Jules van der Linden Architecten verwerkt onder andere de volgende categorieen van persoonsgegevens:
* NAW-gegevens
* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
* Geboortedatum en – plaats
* Geslacht
* Burgerservicenummer
* KvK nummer
* Gegevens van belang voor uitvoering van de overeenkomst
* Gespreks- en Bouwverslagen
* Inhoud van communicatie
* IP-adres

Doeleinden.
Jules van der Linden Architecten verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening en de uitvoering van het beroep van architect. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiele belangen en/of commerciele belangen van Jules van der Linden Architecten te dienen.

Grondslag.
Jules van der Linden Architecten verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u zoals bijvoorbeeld het indienen en aanvragen van de Omgevingsvergunning via het digitaal loket van de gemeente waarin gebouwd gaat worden.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn zoals:
* Dienstverlening zoals van een architect mag worden verwacht
* De verbetering  van de dienstverlening
* Voor de behartiging van de belangen van betrokkenen (waaronder u)
* Beheer van het klantenbestand
* Facturering en het zo nodig innen van gelden, al dan niet middels incassomaatregelen

In de opdrachtbevestiging is voorts verzocht om hiervoor toestemming, dit voor zover vereist, te verlenen. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging is deze toestemming verleend.

Verstrekking aan derden.
Jules van der Linden Architecten zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Jules van der Linden Architecten op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Website, links naar andere websites / sociale media.
De website van Jules van der Linden Architecten is beveiligd met een SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Jules van der Linden Architecten worden verzonden zijn extra beveiligd (encrypted messaging). De website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks.
Jules van der Linden Architecten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy-statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden. 

Bewaartermijn.
Jules van der Linden Architecten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 5 of 10 jaar is, zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 10 jaar bewaard kunnen worden.

Uw rechten.
U heeft het recht om Jules van der Linden Architecten te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangst u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2022. Jules van der Linden Architecten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Jules van der Linden Architecten raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.